Newsletter

 

Aktuelle Publikationen
Türkçe yayın: (Türkische Version)

 

  

גישות

ביקנ"א נפגשים אנשים בעלי מעורבות חברתית ופוליטית מרקע שונה, ביניהם פעילים שגדלו במשפחות מערב ומזרח-גרמניות, וכן פעילים ממוצא תורכי או ערבי אשר הושפעו ע"י מסורות נוצריות, מוסלמיות או יהודיות, אולם שמרו על  מודעות חילונית.
ציבור מעורב זה מתמודד במשותף עם התופעות הישנות והעכשוויות של האנטישמיות, עם הגורמים המניעים אותה ועם אופן תיפקודה.

רוב הפעילים והפעילות שלנו עוסקים כבר זמן רב במכלול הנושאים הללו, כך הנסיון הרב שהצטבר מזוית ראיה חינוכית-חברתית, הסטורית או תקשורתית מוצא את ביטויו בעבודתנו.

ההרכב המעורב של צוות היקנ"א משקף את המציאות בחברה שההגירה היא אחת ממאפייניה העיקריים והינו עמוד התווך של עבודתנו החינוכית. בשל כך מהווה הרגישות המיוחדת לגזענות ולאסלאמופוביה חלק בלתי-נפרד ממעורבתנו בלוחמה באנטישמיות.

אנו מנסים להציג חלופות חינוכיות המבוססות על רגישות למהגרים ועל גישה אנטי-גזענית, המעודדת השתתפות פעילה, תוך דגש על לימוד קואופרטיבי, יכולת להביע ולחוות אמפתיה, יכולת לשנות נקודת מבט וזוית ראיה ונכונותו של הפרט לפעול בתוך המסגרת החברתית שבה הוא נמצא.

בתחום האנטישמיות אנו מפתחים גישות פדגוגיות חדשות המתאימות להתמודדות עם אתגרים קיימים, גישות אנטי-גזעניות  קלאסיות וכן גישות המושאלות מ"הוראת השואה", אינן נותנות מענה מספק מבחינת התוכן הייחודי שעמו הן מתמודדות, ואינן מסוגלות להתמודד עם עמדות אנטישמיות עכשוויות. בשל כך נתגבשה בקרבנו העמדה כי גישה חינוכית עצמאית להתמודדות עם האנטישמיות היא כורח המציאות.
על גישה זו להתייחס ספציפית למכלול הנושאים, לתפיסות השונות ולנקודות התייחסות בנוגע לקשר בין חשיבה ומעשים אנטישמיים.

על בסיס זה אנו מפתחים קונספטים פדגוגיים חדשים לפעולות החינוכיות בתחום החינוך הפורמאלי והבלתי-פורמאלי ברובעים קרויצברג ונויקלן שבברלין. בו זמנית אנו רואים בתפיסות הללו דגם שניתן ליישם אותו ברובעים אחרים ובערים אחרות שמתמודדים עם בעיות דומות. דגש נוסף בעבודתנו הוא על תוכניות חילופין שבמסגרתן בני נוער מגרמניה ומישראל נפגשים ברוח של כבוד הדדי ומנהלים דו-שיח שוויוני.

קהל היעד העיקרי שלנו הוא בני נוער, מחנכים ומחנכות העובדים בבתי ספר ומוסדות נוער. כאן הדגש הוא על העבודה החינוכית עם בני נוער ערביים, תורכיים ומוסלמים. באשר לפיתוחם של הקונספטים החינוכיים שלנו אנו מייחסים חשיבות מיוחדת לניתוח מתמיד של מציאות החיים ולגישות של בני נוער מרקע מוסלמי בהן יש להתחשב בצורה נאותה