Aktuelle Publikationen


 


Türkçe yayın (Türkische Version) 

פיילוטים שלנו

החל מאוקטובר 2007 יקנ"א נתמכת במסגרת תוכניתה של ממשלת גרמניה "רבגוניות מבורכת – נוער למען רבגוניות וסובלנות". בהקשר זה פותחו ויושמו שתי יחידות לימוד לדוגמא בנושאים "סיכסוך המזה"ת" ו"אנטישמיות אסלאמיסטית" עבור בתי ספר שאינם מעניקים תעודת בגרות. מימון נוסף התקבל מקרן התומכת בפרויקטים שכונתיים ברובע קרויצברג.

מתחילת 2009 פיתחנו שתי יחידות דוגמא נוספות עבור החטיבה העליונה של בתי ספר תיכוניים (גימנסיות). שתי יחידות אלה עוסקות בתחומים "הסיכסוך במזה"ת" ו"אנטישמיות בהקשר של ביקורת כלכלית". פרויקט זה מומן ע"י משרד הפנים הפדראלי ע"ס החלטת הבונדסטאג )בית הנבחרים הגרמני) וגם ע"י מנהלת הרובע של ברלין-נויקלן.

נוסף-על-כך, בתקופה שבין יולי 2008 ליולי 2009 פיתחנו במסגרת התכנית הפדראלית השתלמות לדוגמא המיועדת לאנשי חינוך ממוצאים שונים, שהוקדשה לנושא "אנטישמיות בת-זמננו" ושהכשירה את המשתתפים הן מבחינת תוכן והן מבחינה פדגוגית. חלק זה של הפרויקט מומן ע"י "קרן זכרון, אחריות, עתיד". בסיום ההשתלמות נערכה באוקטובר 2009 נסיעה בת שבועיים לישראל שהתקיימה בשיתוף עם הקרן הנ"ל ו"יד ושם".

ב-2010 הוצגו לקחי וממצאי הפיילוט לציבור בכנס שערכנו, וכמו-כן פותחה במהלך שנה זו השתלמות לאנשי מקצוע בשם "מיומנויות ללוחמה באנטישמיות". מטרת הפעילויות הללו היתה פיתוח מודעות לבעיית האנטישמיות בקרב ציבור המהגרים ושיח בנוגע למענים פדגוגיים קיימים לבעיה זו.