Aktuelle Publikationen


 


Türkçe yayın (Türkische Version) 

שורשי יוזמת קרויצברג נגד אנטישמיות

עליית האנטישמיות באופן ניכר בברלין וכן במקומות אחרים, וזאת דווקא בקרב אותם מגזרי האוכלוסיה שהם בעלי אופי אסלאמי, היא אחד הגורמים המכריעים שהביאו להיוסדותה של יוזמת קרויצברג נגד אנטישמיות (יקנ"א).
בעקבות פיגועי הטרור האנטישמיים בבתי הכנסת באיסטנבול בשנת 2003, הקמנו תחילה קבוצה בשם "יוזמת מהגרים נגד אנטישמיות" שמתוכה צמחה יקנ"א בהמשך. קבוצות אלו ראו את היוסדותן בתור תגובה לאנטישמיות ההולכת וגוברת במציאות החיים המיידית שלהם.

משנת 2004 ואילך יוקנ"א נתמכת בין היתר ע"י התוכניות הממשלתית civitas ו-Edmonton וזכתה עד מהרה לתשומת לב לא רק ברובע המוצא שלה אלא גם כתוכנית לאומית.

החל מסוף שנת 2005 מומנה התוכנית ע"י מלכ"ר (עמותת יקנ"א), לאחר הפסקה זמנית של המימון הממשלתי בסוף 2006, חידשה יקנ"א את פעילותה בסתיו 2007. בפרויקטים החינוכיים שלנו אנו שמים דגש על פיתוחה של עבודה חינוכית הנלחמת באנטישמיות.

בשנים הראשונות התמקדנו בנושאים הנוגעים לחברה האזרחית ובהקשר זה אירגנו אירועים שונים והשקענו מאמצים רבים במעקב אחרי התפתחויות אנטישמיות, אולם הדגש העיקרי הושם על ההתמודדות הפדגוגית עם נושא האנטישמיות ובגישות חדשות בהתייחסות אליה.(ראה "גישות").

מטרתנו היא לעורר רגישות בקרב הציבור לבעיתיות הסוגיה הזו ולמורכבותה, אנו מפתחים אסטרטגיות נגד יעילות, ומיישמים אותן בעבודה עם קבוצות לימוד ממוצא מעורב, כאשר הדגש המיוחד הוא על בני נוער מרקע מוסלמי. כמו-כן אנו מקנים למחנכים ומחנכות את הכלים הדרושים להתמודדות עם הנושא.